h

Vukovar na dlanu

Izjava o pristupačnosti

Digitalna pristupačnostje uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao jedinica lokalne samouprave Grad Vukovar nastoji svojeinternetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosiDirektiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća .

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Grada Vukovara – „Vukovar na dlanu“ na mrežnom mjestuhttps://vukovarnadlanu.com/i mobilnu aplikaciju.

Stupanj usklađenosti

Oveinternetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenostikoje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga:

Za sve navedene neusklađenosti  Grad Vukovar se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 31.08.2020.g. primjenom metodesamoprocjene koju je proveo Grad Vukovar.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Gradu Vukovaru možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahjev možete poslati služenici za informiranje Grada Vukovara,  Lidiji Subotić :

Grad Vukovar je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.  

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavljaju Inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +3851 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvtaska)  ili putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr (www.pristupinfo.hr)

Skip to content